Φορτώνει

wait a moment

G magazine > Η σύνταξη επιλέγει > Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 19 η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
1ο Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2016. (κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά Αντιδήμαρχος)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 19 η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30, για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
1ο Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2017. (κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά Αντιδήμαρχος)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 19 η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00, για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
1ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €). (κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου Αντιδήμαρχος)
2ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων– εργ. Σ-5». (κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος Αντιδήμαρχος)
3ο Τροποποίηση της 178/18 απόφασης σύσταση Επιτροπής οριστικής παραλαβής ως προς τους Δημοτικούς Συμβούλους του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου – Εργολαβία 2014». (κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος Αντιδήμαρχος)