Φορτώνει

wait a moment

G magazine > Η σύνταξη επιλέγει > Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου – Φλέγον θέμα το ΠΑΛΑΙ

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου – Φλέγον θέμα το ΠΑΛΑΙ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ‘’ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’ για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 03η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Καθορισμός συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 271/2020 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.).

Καθορισμός ύψους του ετήσιου τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου «Παλαι» για το έτος 2021 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 272/2020 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.).

Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 228/2020 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.

Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2021 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 229/2020 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.).

Καθορισμός του συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2021 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 230/2020 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.).

Επιβολή και καθορισμός ειδικού τέλους (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 273/2020 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε).

Αποδοχή ή μη των όρων της παραχώρησης του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου από την ΕΤΑΔ στο Δήμο Γαλατσίου.

Έγκριση ή μη της στέγασης της ΙΓ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών σε χώρο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Γαλατσίου.