Φορτώνει

wait a moment

G magazine > Νέα > Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 28η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1ο           Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 405/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος, Δήμαρχος

2ο           Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 406/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2018».          κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος, Δήμαρχος

3ο           Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 408/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τoν «Καθορισμό του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος, Δήμαρχος

4ο           Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 409/2018 απόφασης – εισήγησης της Οι-κονομικής Επιτροπής για τoν «Καθορισμό του συντελεστή τέλους ακίνητης  περιουσίας  (ΤΑΠ)  για το έτος 2019». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος, Δήμαρχος

5ο           Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 410/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τoν «Καθορισμό του συντελεστή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2019». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος, Δήμαρχος

6ο           Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 404/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος, Δήμαρχος

7ο           Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 411/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

8ο           Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 412/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

9ο           Έκφραση γνώμης επί της Έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ ΤΡΙΜΗ-ΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΥΝΣΙ-ΟΥ», οικονομικού έτους 2018 από την Ταμειακή Υπηρεσία. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά  Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

10ο         Έκφραση γνώμης επί της Έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΥΝΣΙΟΥ», οικονομικού έτους 2018 από την Ταμειακή Υπηρεσία. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά  Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

 

11ο         Έκφραση γνώμης επί της Έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».            κ. Ιωάννης Οικονόμου  Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

12ο         Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο συμμετοχής της ΚΕΔΕ στην Διεθνή  Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

13ο         α) Ορισμός Προέδρου και αναπληρωτή αυτού για το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2018 β) Γραμματέα και αναπληρωτή αυτού για το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2018. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

14ο         α) Ορισμός Προέδρου και αναπληρωτή αυτού για το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2018 β) Γραμματέα και αναπληρωτή αυτού για το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2018. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

15ο         Έγκριση υποβολής αιτήματος προς το ΥΠ.ΕΣ. για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 82 του Ν. 4483/2017. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

16ο         Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 15593/27-06-2018 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών.                κ. Πέτρος Βάσιλας Αντιδήμαρχος

17ο         Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 251/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης ενημέρωσης του κοινού εγκαινίων της Δομής Κέντρου Κοινότητας. κ. Πέτρος Βάσιλας Αντιδήμαρχος

18ο         Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών.                κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

19ο         Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών.                κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

20ο         Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (235.000,00 €)» της Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

21ο         Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας ειδών καθαριότητας (σάκοι απορριμμάτων).              κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

22ο         Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

23ο         Έγκριση και αποδοχή όρων Προγραμματικής Σύμβασης για το έρ-γο: «Κατασκευές για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών στην Περιφερειακή οδό (από Έβρου έως αυχένα) και στην οδό Δράμας στη συμβολή των οδών Δράμας, Καβάλας και Κυθήρων Δήμου Γαλατσίου» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης και αναπληρωτή του. κ. Γερμάνος Μελισσουργός Αντιδήμαρχος

24ο         Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής». κ. Γερμάνος Μελισσουργός Αντιδήμαρχος

25ο         Παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών – Εργολαβία 2016». κ. Γερμάνος Μελισσουργός Αντιδήμαρχος

26ο         Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Παπαφλέσσα 66 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 70/2018 από-φασης Ε.Π.Ζ.).            κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

IΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ