Φορτώνει

wait a moment

G magazine > Νέα > Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 12 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, για συνεδρίαση στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1o 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2019. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

2ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 119/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2019». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

3ο Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, τη διενέργεια και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: Επισκευή γηπέ-δων αντισφαίρισης Άλσους Βεΐκου του Δήμου Γαλατσίου – Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 520.000,00 € (Α-ΔΑ: 6ΨΟΤ465ΧΘ7-ΨΚΡ) – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

4ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗ-ΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Σ5». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

5ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού εξακοσίων πενήντα ευρώ (650 €). κ. Κωνσταντίνα Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Αντιδήμαρχος

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ