Φορτώνει

wait a moment

G magazine > Νέα > Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 18 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συνεδρίαση στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1o Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 112/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2019». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

2ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 83/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του Προϋπολογισμού έτος 2019». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

3ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 12.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6434.0004 «Δαπάνες προετοιμασίας & διενέργειας εκλογών». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

4ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 8.000,00 € από τον Κ.Α. 00.6434.0004 «Δαπάνες προετοιμασίας και διενέργειας εκλογών» για την προμήθεια εδεσμάτων / γευμάτων για την σίτιση των Δικαστικών Αντιπροσώπων, Γραμματέων Εκλογικών Τμημάτων & μελών Εφορευτικών Επιτροπών κατά την διενέργεια των Βουλευτικών Ε-κλογών της 07ης Ιουλίου 2019. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

5ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού εξακοσίων πενήντα ευρώ (650 €). κ. Κωνσταντίνα Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη  Αντιδήμαρχος

6ο Έγκριση ή μη του υπ’ αριθ. πρωτ. 17291/13.06.2019 αιτήματος παράτασης του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης οργάνων παιδικών χαρών της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.» – Διαβίβαση γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος