Φορτώνει

wait a moment

G magazine > Νέα > Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 19η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1ο           Έκφραση γνώμης επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογι-σμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προ-στασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικ. έτους 2018. κ. Ιωάννης Οικονόμου, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

2ο           Κατανομή 4ης Δόσης έτους 2018 συνολικού ποσού 102.935,36 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου. κ. Μάνος Ελευθερίου  Αντιδήμαρχος

3ο           Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας Δήμου Γαλατσίου και Δήμου Αθηναίων με στόχο τη συνεργασία των δύο δήμων για τον εξωραϊσμό, την προστασία και την αναβάθμιση του Λόφου του Παιδιού. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

4ο           Αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος  Δήμαρχος

5ο           Εξειδίκευση πιστώσεων για την εκδήλωση εορτασμού για τα Θεοφάνεια 2019. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

6ο           Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων  παροχής διαφόρων υπηρεσιών. κ. Βασίλειος  Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

7ο           Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων  παροχής διαφόρων υπηρεσιών.                κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

8ο           Α. Επαναδιαβίβαση θέματος για λήψη απόφασης ανανέωσης – παράτασης μισθώματος του ακινήτου που μισθώνει ο Δήμος για στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου. Β. Καθορισμός μισθώματος και τυχόν επιβαρύνσεων. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

9ο           Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140-144 του Ν. 4270/2014. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

10ο         Τροποποίηση της 501/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί μείωσης ή απαλλαγής Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς ομάδες – κατοίκους του Δήμου μας έτους 2018. κ. Κωνσταντίνα Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Αντιδήμαρχος

11ο         Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.300,00 € σε βάρος Κ.Α. 00.6733.0001. κ. Κωνσταντίνα Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Αντιδήμαρχος

12ο         Εξειδίκευση πίστωσης ποσού τριακοσίων εβδομήντα δυο ευρώ (372 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0009, για την προμήθεια τραπε-ζιού (πάγκου) εργασίας για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών. κ. Κωνσταντίνα Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Αντιδήμαρχος

13ο         Εξειδίκευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0009, για την προμήθεια παλετοφόρου για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών. κ. Κωνσταντίνα  Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Αντιδήμαρχος

14ο         Εξειδίκευση πίστωσης ποσού εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (694,40 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0009, για την προμήθεια όρθιας βιτρίνας συντήρησης (ψυγείο) για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών. κ. Κωνσταντίνα  Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Αντιδήμαρχος

15ο         Έγκριση Εκδήλωσης και Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 139,09 € (Εκατό τριάντα εννέα ευρώ και εννέα λεπτά) σε βάρος του Κ.Α. 00-6442.0001, οικονομικού έτους 2019 και εξειδίκευση πίστωσης προσφοράς αναμνηστικού – δώρου στους εθελοντές μας σε βάρος του ΚΑ 00-6433.0001. κ. Κωνσταντίνα  Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Αντιδήμαρχος

16ο         Έγκριση Διοργάνωσης κοινωνικής δράσης graffiti στα σχολεία του Δήμου Γαλατσίου και Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 343,48 € (τριακόσια σαράντα τρία ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά) σε βάρος του Κ.Α. 15-64730002, οικονομικού έτους 2018. κ. Κωνσταντίνα Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Αντιδήμαρχος

17ο         Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Ανα-κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων – Εργολαβία 2016 Δήμου Γαλατσίου Ν. Αττικής. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

18ο         Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. για το έργο «Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών – Εργολαβία 2016». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

19ο         Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου (εργολαβία 2017). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

20ο         Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων – εργ. Σ.5. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

21ο         Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Ολυμπίας αρ. 14, με την με αρ. 106/2016 και 194/2017 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 100/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

22ο         Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κρήτης αρ. 6 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 101/2018 από-φαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

23ο         Έγκριση διαμόρφωσης δύο θέσεων στάθμευσης αναπηρικών οχη-μάτων στο χώρο στάθμευσης του Άλσους Βεΐκου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 102/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

24ο         Κατασκευή ράμπας επί του πεζοδρομίου στην οδό Ορφέως αρ. 5 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 103/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

25ο         Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Φαρρών 38 – 40 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 105/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

26ο         Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αθ. Διάκου αριθ. 5 και Διδύμων αριθ. 8 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 106/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος  Δήμαρχος

27ο         Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Απειράνθου αρ. 5 – 7 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 107/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

28ο         Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αρτέμιδος αρ. 15 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 108/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

29ο         Διαγραφή ποσού λόγω δοκιμαστικής χρέωσης ανύπαρκτου οφειλέτη. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

30ο         Διαγραφή ανείσπρακτων ΔΕΗ βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ.174 σύμφωνα με την αίτηση του κ. ΤΣΟΤΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.     κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

31ο         Διαγραφή ανείσπρακτα ΔΕΗ σύμφωνα με την αίτηση της κ. ΤΣΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ που αφορά την ΤΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

32ο         Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. οικοπέδου επί της οδού Ειρηναίου 17 Γαλάτσι. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

33ο         Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου σύμφωνα με την αίτηση του κ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

34ο         Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος σύμφωνα με την αίτηση του κ. ΒΙΛΙΣΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

35ο         Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. σύμφωνα με την αίτηση του κ. ΚΑΨΑΣΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΚΑΨΑΣΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑΣ – ΕΙΡΗΝΗΣ & ΚΑΨΑ-ΣΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ – ΑΛΚΗΣΤΙΣ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ