Φορτώνει

wait a moment

G magazine > Νέα > Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 28η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 512/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την 8η Αναμόρφωση Προϋπολογι-σμού οικ. έτους 2018. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

2ο Εκλογή ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και δύο (2) αναπληρωματικών, σε αντι-κατάσταση παραιτηθέντων μελών αυτής. κ. Ισιδώρα Μπακάλου Πρόεδρος Δ.Σ.

3ο Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Γαλατσίου στο Ο.Τ.19/τομέα 97 με χαρακτηρισμό Τμήματος αυτού σε κοινόχρηστο χώρο. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

4ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων τετρακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ (1.488 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.0002 για την εκδήλωση Χριστουγεννιάτικα Παιχνιδομαγέματα. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

5ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

6ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

7ο Έγκριση εξόδων ταξιδιού στις Βρυξέλλες του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σκληράκη Ιωάννη ως διαχειριστή – συντονιστή (project coordinator) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE CAT4HEAVY. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

8ο Α. Λήψη απόφασης Ανανέωσης – Παράτασης Μισθωμάτων των ακινήτων που Μισθώνει ο Δήμος για στέγαση υπηρεσιών του. Β. Καθορισμός μισθωμάτων σύμφωνα με το Ν.3130/2003 και τυχών επιβαρύνσεων. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

9ο Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 500,00 € σε βάρος Κ.Α. 00.6733.0001. κ. Κωνσταντίνα Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Αντιδήμαρχος

10ο Αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου Γαλατσίου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, του οποίου είναι μέλος ο Δήμος μας. κ. Κωνσταντίνα Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Αντιδήμαρχος

11ο Λήψη απόφασης για την άρση ή μη από την κυκλοφορία των με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 1010, ΜΕ 30083, ΚΗΗ 1018, ΚΗΙ 6072, ΚΗΙ 6922 οχημάτων του Δήμου Γαλατσίου. κ. Κωνσταντίνος Μπάστας Αντιδήμαρχος

12ο Μη διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του κ. Σεβνταλή Αριστείδη. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

13ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. 2018 της κ. ΒΑΤΣΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗΣ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

14ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. 2018 της κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ- ΤΖΕΝΝΗΣ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

15ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. του κ. ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ