Φορτώνει

wait a moment

G magazine > Νέα > Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 13η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1ο Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2019. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

2ο Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου για τη δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

3ο Έκφραση γνώμης επί του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου, οικ. έτους 2019. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

4ο Έκφραση γνώμης επί του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2019. κ. Ιωάννης Οικονόμου Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

5ο Έκφραση γνώμης επί της Έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ Τριμήνου έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου». κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

6ο Έκφραση γνώμης επί της Έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ Τριμήνου έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασί-ας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου». κ. Ιωάννης Οικονόμου Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

7ο Έγκριση προμήθειας – αποδοχή προσφοράς e-POS Paycenter της τράπεζας Πειραιώς ώστε να συνδεθεί με την νέα ιστοσελίδα του Δήμου μας για τη δυνατότητα ηλεκτρονικής τακτοποίησης οφειλών των Δημοτών. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

8ο Έγκριση ή μη λήψης προσφορών από τραπεζικά ιδρύματα και ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

9ο Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας – Νορβηγία – του Αντιδημάρ-χου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου και της εκπαιδευτικού του 8ου Νηπιαγωγείου Γαλατσίου κ. Παρασκευής Τόλη για τη συμμετοχή τους σε διασκέψεις σε και επισκέψεις σε σχολεία καθώς και στο Πανεπιστήμιο As Νορβηγίας, για το πρόγραμμα «Ξενοφοβία». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

10ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 10.000,00 € από τον Κ.Α. 00.6431.0001 «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής του έργου του Δήμου» για δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

11ο Χρηματοδότηση Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Γαλατσίου για συμμετοχή στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της ΑΔΕΔΥ. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

12ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

13ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

14ο Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕ-ΛΟΝΤΩΝ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

15ο Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης. κ. Κωνσταντίνα Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Αντιδήμαρχος

16ο Τροποποίηση της απόφασης 206/2018 για τον ορισμό μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Γαλατσίου. κ. Κωνσταντίνα Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Αντιδήμαρχος

17ο Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Γαλατσίου στο Ο.Τ.19/τομέα 97 με χαρακτηρισμό Τμήματος αυτού σε κοινόχρηστο χώρο. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

18ο Διαβίβαση του πρακτικού με αρ. 2/15-03-2018 (θέμα 9ο) της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Περιφε-ρειακής Ενότητας Κεντρικού και Βορείου Τομέα Αθηνών σχετικά με την ακύρωση της υπ΄ αρ. 431/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γαλατσίου και λήψη απόφασης σχετικά με την άδεια τοποθέτησης απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης έναντι υφιστάμενου χώρου στάθμευσης επί της οδού Σερ-ρών αρ. 14 στο Γαλάτσι. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

19ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Εκάβης αρ. 78 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 81/2018 από-φαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

20ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κλεάρχου αρ. 44 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 82/2018 α-πόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος

21ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Φιλαρέτου αρ. 24 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 83/2018 α-πόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

22ο Κατασκευή ράμπας επί του πεζοδρομίου στην οδό Πρεμετής αρ. 10 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 92/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

23ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Νιόβης 23 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 94/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος

24ο Τοποθέτηση καθρέφτη οδικής κυκλοφορίας στον ασφαλτο-στρωμένο δρόμο στον Λόφο Κόκκου (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 95/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

25ο Εισήγηση κοπής δυο (2) δένδρων στην οδό Σκουφά 5 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 84/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

26ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Μεσολογγίου 12 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 85/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

27ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στο 3ο – 9ο Νηπιαγωγείο (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 87/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

28ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Αθηναίων 3 (Διαβί-βαση της υπ’ αρ. 88/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος

29ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου επί της οδού Πασσώβ 41 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 89/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

30ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Κύκνων 39-41 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 90/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

31ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. της κ. Κοντάκη Μαρίας. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

32ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. ετών 2017 & 2018 των κ.κ. ΤΡΙΠΙΛΙΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΡΙΠΙΛΙΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ & ΤΡΙΠΙΛΙΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 13η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

1ο Διαβίβαση των υπ΄ αριθ. 493/2018, 494/2018, 491/2018 & 495/2018 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για το σχέδιο του Προϋπο-λογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Οικ. έτους 2019, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου και των Ν.Π. α) Πολι-τιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Πα-παδιονυσίου και β) Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ