Φορτώνει

wait a moment

G magazine > Νέα > Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

                                               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 25η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 432/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018», των Ν.Π. υπ’ αριθ. 161/2018 απόφαση «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» και υπ’ αριθ. 143/2018 απόφαση «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

2ο Έκφραση γνώμης επί της Έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ Τριμήνου έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».
κ. Ιωάννης Οικονόμου Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

3ο Κατανομή 3ης Δόσης έτους 2018 συνολικού ποσού 102.935,36 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου.
κ. Μάνος Ελευθερίου Αντιδήμαρχος

4ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 421/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

5ο Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
κ. Πέτρος Βάσιλας Αντιδήμαρχος

6ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 15923/29-06-2018 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών.
κ. Πέτρος Βάσιλας Αντιδήμαρχος

7ο Εξειδίκευση πίστωσης για τον εορτασμό της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου 2018.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

8ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας μηχανημάτων έργων.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

9ο Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών για δαπάνες ενδεικτικού προϋπολογισμού έως είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) χωρίς Φ.Π.Α.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

10ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

11ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

12ο Ετήσια τακτική επιχορήγηση οικ. Έτους 2019 των Ν.Π.Δ.Δ. α) ‘’Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου’’ β) ‘’Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός’’.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

13ο Τοποθέτηση εμποδίων για τη διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 74/2018 Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

14ο Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση αγωγών αποχέτευσης».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός Αντιδήμαρχος

15ο Ανάκληση της υπ’ αριθ. 21/29-01-2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά διαγραφή μισθωμάτων περιπτέρου του κου Σιταρά Μάριου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

16ο Ανάκληση της υπ’ αριθ. 22/29-01-2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

17ο Ανάκληση της υπ’ αριθ. 81/27-02-2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

18ο Διαγραφή πληρωμένης κλήσης σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 2515/11/1185/17-04-2018 έγγραφο της  ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ που αφορά της ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

19ο Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών κλήση βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9355/16-04-2018 αίτηση του ΤΣΟΥΧΑΝΤΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

20ο Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών κλήση βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 11213/02-05-2018 αίτηση του ΜΑΡΓΟΥΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

21ο Διαγραφή ανείσπρακτων ΔΕΗ βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12383/17-05-2018 έκθεση της Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Γαλατσίου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

22ο Διαγραφή ανείσπρακτων ΔΕΗ βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 15018/21-06-2018 αίτηση του ΚΑΡΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

23ο Διαγραφή χρέωσης παράβασης του κ. PRIEBE ANDRE, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ