Φορτώνει

wait a moment

G magazine > Νέα > Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 22α Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1ο Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 241/2019 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την Έγκριση ή μη 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Γαλατσίου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

2ο Έγκριση ή μη για τη διεξαγωγή εκδήλωσης με θέμα «Δρόμενα Χριστουγέννων» την 3η Δεκεμβρίου 2019. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος