Φορτώνει

wait a moment

G magazine > Νέα > Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 15 η Νοεμβρίου 2019,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα
της Ημερήσιας Διάταξης:

1ο Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2020. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος Αντιδήμαρχος

2ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 218/2019 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του Προϋπολογισμού έτος 2019». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος

3ο Καθορισμός ειδικοτήτων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) έτους 2019. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

4ο Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου, για το έτος 2020 και εφεξής. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

5ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου Αντιδήμαρχος

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 15 η Νοεμβρίου 2019,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό
θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

1ο Διαβίβαση των υπ΄ αριθ. 231/2019 & 232/2019 αποφάσεων–εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής για το σχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Οικ. έτους 2020 το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος