Φορτώνει

wait a moment

G magazine > Η σύνταξη επιλέγει > Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 21η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1ο Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση των Π.Ε.Δ. κ. Ιωάννης Ρωμανός Πρόεδρος Δ.Σ.

2ο Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης βάσει του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ). κ. Ιωάννης Ρωμανός Πρόεδρος Δ.Σ.

3ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γαλατσίου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων & Κοινοτήτων για την προστασία & Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων (Σ.Π.Α.Τ.). κ. Ιωάννης Ρωμανός Πρόεδρος Δ.Σ.

4ο Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης εορτασμού για την εθνική επέ-τειο της 28ης Οκτωβρίου 2019. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

5ο Έγκριση της τροποποίησης του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα (ΣΑΥΙΜ) του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γαλατσίου». κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου Αντιδήμαρχος

6ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €) κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου Αντιδήμαρχος

7ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 25622/12-09-2019 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου Αντιδήμαρχος

8ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 25656/12-09-2019 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος

9ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 25900/16-09-2019 αίτησης για απαλ-λαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου Αντιδήμαρχος

10ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 27306/30-09-2019 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος

11ο Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης κοπής πίτας για εθελοντές της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου Αντιδήμαρχος

12ο Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 23/τ.99. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος Αντιδήμαρχος

13ο Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Νιόβης (έναντι των αριθμών 23 – 25) (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 63/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

14ο Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης εμποδίων επί της οδού Ζηρίας αριθ. 2 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 64/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

15ο Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Καβάλας, μπροστά στον κοινόχρηστο χώρο (έναντι του αριθμού 25) (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 65/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

16ο Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης εμποδίων για την διευκό-λυνση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 66/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

17ο Χορήγηση ή μη έγκρισης παραχώρησης άδειας στάσης ενός ο-χήματος χρηματαποστολής προ της εισόδου του υποκαταστήματος της Τράπεζας ALPHA BANK (κατάστημα Λ. Γαλατσίου 141) επί της οδού Αγ. Γλυκερίας αριθ. 5 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 67/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος

18ο Έγκριση της Κυκλοφοριακής μελέτης προσωρινών ρυθμίσεων στην οδό Κουρτίου για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Συντή-ρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών Εργολαβία 2018» (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 68/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

19ο Κατασκευή ράμπας επί του πεζοδρομίου στην οδό Στ. Μακρυγιάννη αριθ. 14 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 70/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

20ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Καρασούτσα 20 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 71/2019 α-πόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

21ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Παρθενόπης αριθ. 5 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 72/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

22ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αγ. Αναργύρων αριθ. 9 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 73/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

23ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 74/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

24ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αετοράχης αριθ. 34 και στο τμήμα πεζοδρομίου έναντι της πλατείας Λιναρά μεταξύ των οδών Αετοράχης και Δρίσκου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 75/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

25ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Φιγαλείας αριθ. 29 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 76/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

26ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Διδύμων αριθ. 7 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 77/2019 α-πόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

27ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Απειράν-θου αριθ. 11 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 78/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

28ο Χορήγηση ή μη άδειας διαγράμμισης της εισόδου χώρου στάθμευσης στην οδό Ευριπίδου αριθ. 4 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 79/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

29ο Τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στην διασταύρωση των οδών Τεώ και Πλυτά (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 80/2019 από-φασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

30ο Τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στην διασταύρωση των οδών Πρωτοπαπαδάκη και Ρόδου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 81/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος

31ο Τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Μεσσηνίας και Πλάτωνος (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 82/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

32ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Ευριπίδου και Ήρας αριθ. 29 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 83/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

33ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί των οδών Τράλλεων αριθ. 97, Χριστιανουπόλεως αριθ. 32, Αετοράχης αριθ. 50 και Πλ. Κύπρου αριθ. 6 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 84/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

34ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 12713/22-04-2019 αίτησης του Εξωραϊστικού Συλλόγου Πανοράματος Γαλατσίου για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά Αντιδήμαρχος

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ