Φορτώνει

wait a moment

G magazine > Νέα > Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 23η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
1ο Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου οικονομικού έ-τους 2015. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 23η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 472/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού έτους 2019». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

2ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 458/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό ύψους του ετήσιου τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου «ΠΑΛΑΙ» για το έτος 2019». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

3ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 469/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2018». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος

4ο Έκφραση γνώμης επί της 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογι-σμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Ορ-γανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2018. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

5ο Έκφραση γνώμης επί της 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογι-σμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προ-στασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικ. έτους 2018. κ. Ιωάννης Οικονόμου Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής  Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

6ο Αποδοχή ή μη παραίτησης ενός (1) τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής και εκλογή νέου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος. κ. Ισιδώρα Μπακάλου Πρόεδρος Δ.Σ.

7ο Αποδοχή παραίτησης ή μη ενός (1) αναπληρωματικού μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» και εκλογή νέου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος. κ. Ισιδώρα Μπακάλου Πρόεδρος Δ.Σ.

8ο Έγκριση της Υποστήριξης και φιλοξενίας Πληροφοριακών Συστη-μάτων του Δήμου Γαλατσίου από την «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (Government Cloud – GCloud) της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

9ο Συγκρότηση επιτροπής απογραφής των αποθεμάτων της αποθή-κης του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

10ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προ-μήθειας αστικού λεωφορείου (πούλμαν). κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

11ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

12ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

13ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

14ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.500,00 € από τον Κ.Α. 00.6463.0001 ‘’Έξοδα δημοσιεύσεων’’. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

15ο Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας. κ. Κωνσταντίνα
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Αντιδήμαρχος

16ο Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας. κ. Κωνσταντίνα
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Αντιδήμαρχος

17ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. πρωτ. 20940/14-09-2018 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Κωνσταντίνα Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Αντιδήμαρχος

18ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. πρωτ. 20502/10-09-2018 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Κωνσταντίνα Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Αντιδήμαρχος

19ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. πρωτ. 18713/03-08-2018 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Κωνσταντίνα Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Αντιδήμαρχος

20ο Έγκριση διοργάνωσης μαθημάτων αυτοάμυνας στο γυμναστήριο γυναικών στο ΠΑΛΑΙ. κ. Κωνσταντίνα
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Αντιδήμαρχος

21ο Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων – Εργολαβία 2016». κ. Ισιδώρα Μπακάλου Πρόεδρος Δ.Σ.

22ο Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ του έργου: «ΑΝΑΚΑ-ΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ». κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος Εντεταλμένος Δημοτικός  Σύμβουλος Τεχνικής Υπηρεσίας

23ο Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 126/2016 απόφασης για αντικατά-σταση εκπροσώπου Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προ-γραμματικής Σύμβασης. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος Εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος Τεχνικής Υπηρεσίας

24ο Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 146/2016 απόφασης για αντικατά-σταση εκπροσώπου Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προ-γραμματικής Σύμβασης. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος Εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος Τεχνικής Υπηρεσίας

25ο Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 424/2016 απόφασης για αντικατά-σταση εκπροσώπου Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προ-γραμματικής Σύμβασης. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος Εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος Τεχνικής Υπηρεσίας

26ο Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 490/2017 απόφασης για αντικατά-σταση εκπροσώπου Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προ-γραμματικής Σύμβασης. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος Εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος Τεχνικής Υπηρεσίας

27ο Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 291/2018 απόφασης για αντικατά-σταση εκπροσώπου Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προ-γραμματικής Σύμβασης. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος Εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος Τεχνικής Υπηρεσίας

28ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κύκνων αρ. 71 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 77/2018 από-φασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

29ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. του κ. Ράϊκου Δημητρίου. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος