Φορτώνει

wait a moment

G magazine > Η σύνταξη επιλέγει > Δήμος Γαλατσίου: για την παράταση υποβολής δήλωσης για τον καθορισμό επιφάνειας ακινήτου

Δήμος Γαλατσίου: για την παράταση υποβολής δήλωσης για τον καθορισμό επιφάνειας ακινήτου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.55/11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της εμφάνισης του κορωνοϊού», η προθεσμία της παρ.2 του αρθρ. 51 του ν.4647/2019 Α 204

(Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020.),

 Παρατείνεται από την λήξη της έως τις 30.6.2020.

Παρακαλούνται οι πολίτες να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες φυσικές συναλλαγές τους με τις δημοτικές υπηρεσίες.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, δύναται η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://auth.galatsi.gov.gr/Account/Login?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3Dfinancejsapp-galatsi%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.galatsi.gov.gr%252Fegwebapps%252F%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dopenid%2520profile%2520profileextra%2520EgritosGroup.Finance.Revenue.Full%26nonce%3DN0.65207576203373231584008439745%26state%3D15840083288120.8989810404205536