Φορτώνει

wait a moment

G magazine > Η σύνταξη επιλέγει > Ανακοίνωση για το Επίδομα Γέννησης

Ανακοίνωση για το Επίδομα Γέννησης

 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ: 

 • Ηλεκτρονικά απευθείας από τον αιτούντα (με κωδικούς taxisnet) χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση www.epidomagennisis.gr H’
 • ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, 2ος όροφος, τηλ.: 213 2055 371 & 375
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού για το οποίο θα χορηγηθεί το επίδομα γέννησης
 • Αντίγραφο των απαιτούμενων πράξεων διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό σημείωμα), καθώς και των απαιτούμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος(Ε1)
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατηρίο ή ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής σε ισχύ
 • Πρόσφατη βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης κράτους της Ευρωπαικής Ένωσης προσκομίζει επιπρόσθετα βεβαιώση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαικής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής για πολίτη κράτους- μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης.
 • Iban τραπεζικού λογαριασμού (δεν απαιτείται έγγραφο)
 • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) (δεν απαιτείται έγγραφο)
 • Κινητό τηλέφωνο (δεν απαιτείται έγγραφο)
 • Διεύθυνση κατοικίας αιτούντα (δεν απαιτείται έγγραφο)
 • Οποιοδήποτε έγγραφο προκύψει κατά τον έλεγχο από υπάλληλο(πχ άδεια παραμονής συζύγου)
 • Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή θα πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα και να φέρουν επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (apostile)
 • Οι αλλοδαπές μητέρες(ή το άτομο που ασκεί την επιμέλεια) θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα από το 2012
 • Σε περίπτωση που έχει αποβιώσει η μητέρα ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει επιπρόσθετα ληξιαρχική πράξη θανάτου της μητέρας
 • Δικαστική απόφαση ή η σχετική διαταγή ανάθεσης σε επιτροπεία ή επιμέλειας ή συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου όπου απαιτείται.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν και δεν απαιτούνται ραντεβού, τονίζεται ότι λόγω λοχείας οι μητέρες θα εξυπηρετούνται σε προτεραιότητα καθ όλη τη διάρκεια του ωραρίου του Κέντρου Κοινότητας